เกี่ยวกับสำนักงานบริหารสินทรัพย์

 

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นเสริมสร้างรายได้
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล”

 

ยุทธศาสตร์

1. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อนำไปสู่การจัดหารายได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต

2. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่กฎหมายกำหนด

 

 

พันธกิจ

1. บริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน

2. เสริมสร้างสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากร

โครงสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ขั้นตอนการให้บริการ

ทีมงานสำนักงานบริหารสินทรัพย์

นางสาริศา ชัยสงค์
ผู้อำนวยการ

นางสาวแอนฤทัย ค้ำคูณ
ฝ่ายบริหารสิทธิประโยชน์

งานบริหารการเช่าสถานที่
งานบริหารโครงการพิเศษเชิงพาณิชย์
งานวางแผนและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เชิงพาณิชย์

นางสาวฐิตารีย์ พลหาญ
งานสุขาภิบาล ประเมินผลและวางแผนพัฒนา

งานโรงอาหาร ซุ้มเครื่องดื่ม – อาหารว่าง และตลาดนัด
การเงิน งบประมาณและพัสดุ
งานโภชนาการและสุขอนามัย
งานลูกค้าสัมพันธ์และสารสนเทศ

นางสาวภิษาณี ขจรวงษ์
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

งานธุรการและเลขานุการ
งานบุคลากร
งานบริหารนิติกรรมและสัญญา
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
งานประกันคุณภาพ
งานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส