ห้องอาหารพยับหมอก

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3/2 สาขาวิชาการโรงแรม

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *